Polityka prywatności FX Solutions Sp. z o.o.

 

Jaki jest cel powstania Polityki Prywatności?

Spółka FX Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-105) przy ul. Twardej 18, KRS 0000705730 NIP 7010777685, w celu zachowania najwyższej jakości świadczonych usług oraz zapewnienia użytkownikom Aplikacji Trefix najwyższych standardów dbania o bezpieczeństwo danych osobowych, określiła zasady przetwarzania danych osobowych, które zostały określone w niniejszej Polityce Prywatności. 

Wdrożyliśmy zatem przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako „RODO”) w zakresie naszej działalności i przetwarzamy Twoje dane osobowe w oparciu o zasady zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości, ograniczenia celów przetwarzania danych i ich minimalizacji, prawidłowości, ograniczenia przechowywania, integralności, poufności i rozliczalności.

W Polityce Prywatności znajdziesz odpowiedzi na pytania dotyczące ochrony Twoich danych osobowych. 

Jeżeli będziesz miał lub miała jakiekolwiek wątpliwości lub pytania, zawsze możesz się z nami skontaktować pisząc na adres mailowy: rodo@trefix.co

Dane osobowe – bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo danych osobowych jest naszym priorytetem. Stosujemy zabezpieczenia techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę Twoich danych. Dostęp do strony internetowej Trefix.co, jak również Aplikacji Trefix możliwy jest tylko przez szyfrowane połączenie SSL, które jest z kolei autoryzowane odpowiednim certyfikatem.

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest FX Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-105) przy ul. Twardej 18, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000705730, posiadająca numer NIP: 7010777685; numer REGON: 368828627, o kapitale zakładowym w wysokości 6.150,00 zł, dalej jako FX Solutions” lub „Administrator Danych”.

Twoje dane osobowe – jakie są cele, kategorie i podstawy prawne przetwarzania Twoich Danych Osobowych?

Trefix przetwarza dane osobowe w zakresie zależnym od celów ich przetwarzania co z kolei determinuje podstawę prawną legitymizującą ich przetwarzanie.

Założenie konta w celu uzyskania dostępu do Aplikacji Trefix

Cel przetwarzania

W celu umożliwienia Ci dostępu do naszej usługi (korzystania z aplikacji) musimy zidentyfikować Ciebie jako odrębnego użytkownika i otrzymać dane kontaktowe, na które będziemy mogli komunikować się z Tobą.

Kategorie danych

Dane, które zbieramy w tym celu uruchomienia wersji testowej to Twoje dane identyfikacyjne (adres e-mail, telefon) oraz kontaktowe (adres e-mail, telefon). W przypadku rejestracji do wersji płatnej pobieramy także dane, takie tak:

 

 • Imię i nazwisko osoby kontaktowej,
 • Nazwa przedsiębiorstwa,
 • Adres przedsiębiorstwa,
 • Numer NIP przedsiębiorstwa. 

 

Podstawa prawna

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – niezbędność do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy oraz do wykonania umowy.

Podanie niektórych Twoich danych jest niezbędne do założenia konta testowego (e-mail, telefon). Jeżeli nie podasz danych osobowych oznaczonych przez nasz system jako obligatoryjne, nie będziesz mógł lub mogła założyć u nas konta i korzystać z naszej aplikacji.

Świadczenie usługi dostępu, bezproblemowego korzystania z aplikacji,  w tym jej funkcjonalności

Cel przetwarzania

Chcemy świadczyć Ci usługi dostępu i korzystania z aplikacji w sposób jak najbardziej przyjazny i efektywny. Potrzebujemy Twoich danych aby móc obsługiwać dedykowane Ci konto testowe lub płatne.

Kategorie danych

Twoje dane:

 • identyfikacyjne i kontaktowe oraz dane związane z korzystaniem z aplikacji i naszej strony internetowej (dane dotyczące Twojej aktywności w aplikacji i na stronie, Twojej historii logowania, przeglądania, sesji, adresu IP, dane dotyczące Twojej przeglądarki internetowej i systemów operacyjnych),
 • Wprowadzone przez Ciebie dane dotyczące Twoich kontrahentów, jak nazwa firmy, jej adres NIP, kwoty faktur i zamówień, poziom kursu budżetowego, wielkości zobowiązań i należności walutowych

Podstawa prawna

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – niezbędność do wykonania umowy.

Podanie niektórych Twoich danych jest niezbędne do korzystania z naszych usług i funkcjonalności. Jeżeli nie podasz danych osobowych oznaczonych przez nasz system jako obligatoryjne, nie będziesz mógł lub mogła założyć u nas konta i korzystać z naszej aplikacji. Bez podania danych o pozycji walutowej nie będzie możliwości obliczeń związanych z jej wielkością, zyskownością czy stratą.

Kontakt e-mailowy lub telefoniczny – formularz kontaktowy w Aplikacji Trefix, formularz wiadomości na stronie Trefix, newsletter, e-mail do nas. 

Cel przetwarzania

Zależy nam na wysokiej jakości świadczonych usług i perfekcyjnej relacji z Tobą. Stąd zbieramy dane, jak adres e-mail, telefon, imię i nazwisko oraz treść wiadomości. Dzięki temu otrzymujemy możliwość kontaktu z Tobą oraz zareagowania na pytania, skargi lub propozycje związane z usługą Trefix.

Kategorie danych

Twoje dane identyfikacyjne i kontaktowe, dane o korzystaniu przez Ciebie z naszych usług, dane będące przedmiotem Twoich zapytań, skarg czy wniosków.

Podstawa prawna

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – nasz prawnie uzasadniony interes w zakresie pozostawania z Tobą w kontakcie i udzielania pomocy/odpowiedzi na Twoje pytania.

Opłaty za usługi, reklamacje, roszczenia

Cel przetwarzania

Na podstawie świadczonych przez nas usług może pojawić się konieczność wyjaśnienia stanu faktycznego lub prawnego w celu ustalenia i ewentualnego procedowania w sprawie roszczeń wynikłych z korzystania z naszych usług.

Przetwarzamy dane wynikające z generowania dokumentów księgowych, terminów płatności, prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Kategorie danych

Twoje dane identyfikacyjne i kontaktowe, inne dane niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Podstawa prawna

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – nasz prawnie uzasadniony interes w zakresie ewentualnego zabezpieczenia roszczeń i ich dochodzenia przed sądami lub innymi odpowiednimi instytucjami państwowymi.

Marketing naszych usług, marketing bezpośredni i remarketing

Cel przetwarzania

Z punktu widzenia działalności biznesowej dla klientów biznesowych bardzo ważny jest marketing naszych usług, marketing bezpośredni oraz remarketing.

Dlatego też wykorzystujemy adresy e-mail naszych klientów do rozsyłania wiadomości od Trefix do użytkowników aplikacji, osób zainteresowanych skorzystaniem z Aplikacji Trefix, osób zapisanych na listę newslettera oraz materiały reklamowe, do własnych działań marketingowych, w szczególności poprzez ich informowanie o organizowanych przez naszych specjalistów wydarzeniach.

Ponadto, w ramach remarketingu przetwarzamy dane osobowe użytkowników aplikacji Trefix oraz osób odwiedzających stronę internetową Trefix nadając im unikalne identyfikatory, dzięki którym jesteśmy w stanie skalibrować reklamy online do konkretnych odbiorców. Ponadto prowadzimy statystyki odwiedzin na stronach oraz częstości korzystania z Aplikacji lub ilości zapisanych rekordów. 

Dokonujemy także Profilowania użytkowników. Po przypisaniu unikalnego identyfikatora, analizujemy czy byłeś/ byłaś lub byłbyś/byłabyś zainteresowany konkretnym materiałem informacyjnym. Na tej podstawie wysyłamy go do Ciebie bądź nie. Chcemy jak najbardziej efektywnie odpowiadać na Twoje potrzeby i sprostać Twoim preferencjom.

Kategorie danych

Twoje dane identyfikacyjne i kontaktowe, dane dotyczące Twojej aktywności na naszym serwisie.

Podstawa prawna

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – nasz prawnie uzasadniony interes w zakresie marketingu naszych usług. Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda na przetwarzanie Twoich danych.

Rekrutacja

Cel przetwarzania

Jeżeli jesteś kandydatem do pracy, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Może zdarzyć się, że zaproponujemy Ci przetwarzanie Twoich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji. W takim przypadku poprosimy Cię o wyrażenie zgody na taki cel przetwarzania Twoich danych osobowych.

Kategorie danych

Twoje dane osobowe takie jak:

 • Imię i nazwisko,
 • data urodzenia,
 • imiona rodziców,
 • miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
 • wykształcenie,
 • przebieg dotychczasowego zatrudnienia. 

Jeżeli w CV podajesz nam dodatkowe dane osobowe, wyrażasz zgodę na przetwarzanie ich przez nas w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego.

Podstawa prawna

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przystępując do konkretnego procesu rekrutacyjnego występujesz z inicjatywą podjęcia przez nas działań w zakresie niezbędnym do ewentualnego zawarcia umowy o pracę.

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – nasz prawnie uzasadniony interes w zakresie prowadzenia konkretnego procesu rekrutacyjnego.

Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda na przetwarzanie Twoich danych w przypadku podania przez Ciebie dodatkowych danych osobowych lub na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Zatrudnienie albo inne formy współpracy z FX Solutions

Cel przetwarzania

Jeżeli jesteś naszym pracownikiem, współpracownikiem, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu realizacji tej współpracy oraz wywiązania się z nałożonych na nas obowiązków jako pracodawca lub zleceniodawca, w szczególności dla celów rozliczeniowych, archiwizacyjnych, księgowych, ochrony ewentualnych roszczeń.

Kategorie danych

Twoje dane kontaktowe, identyfikacyjne, dla potrzeb rozliczeniowych i ewidencyjnych.

Podstawa prawna

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – jeżeli jesteś naszym pracownikiem lub zleceniobiorcą, w określonych przypadkach przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne dla wypełnienia obowiązków prawnych nałożonych na nas jako pracodawców lub zleceniodawców.

Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – jeżeli zawarłeś z nami umowę jako nasz współpracownik, przetwarzanie Twoich danych może okazać się niezbędne dla wykonywania tej umowy.

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w uzasadnionych przypadkach przetwarzanie Twoich danych osobowych może być podyktowane naszymi prawnie uzasadnionymi interesami, np. w przypadku podjęcia ewentualnej obrony roszczeń powstałych na podstawie łączącego nas stosunku pracy/współpracy.

Współpraca biznesowa

Cel przetwarzania

Współpracując ze sobą w ramach wykonywania wspólnych projektów, świadczenia sobie nawzajem usług lub dostarczania produktów lub rozwiązań, przetwarzamy Wasze dane jako naszych partnerów biznesowych. Jest to nam niezbędne do realizacji kontraktów, prowadzenia biznesu oraz wzajemnego rozwoju naszej działalności.

Kategorie danych

Twoje dane osobowe oraz Twoich pracowników/współpracowników: kontaktowe, identyfikacyjne, niezbędne dla celów rozliczeniowych, wykonania usług/dostarczenia produktów lub rozwiązań.

Podstawa prawna

Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – jeżeli zawarłeś z nami umowę jako partner biznesowy, przetwarzanie Twoich danych może okazać się niezbędne dla wykonywania tej umowy.

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – nasz prawnie uzasadniony interes w zakresie np. podjęcia ewentualnej obrony roszczeń powstałych na podstawie łączącego nas stosunku współpracy, celów marketingowych.

Okres przechowywania Twoich danych

Jeżeli założysz konto demo w aplikacji Trefix i nie przeduższysz jej na wersję płatną, Twoje dane osobowe, jak imię i nazwisko, e-mail, telefon, nazwa firmy, NIP, adres firmy, będą przez nas przechowywane przez okres jego ważności, jak i przez następne 12 miesięcy, dla celów świadczenia usługi w postaci dostępu i korzystania z aplikacji jak i dla celów marketingowych.

Po upływie tego terminu Twoje dane będą przechowywane wyłącznie dla celów rozpatrywania skarg i roszczeń związanych z świadczonymi przez nas usługami, przez określony przepisami prawa okres przedawnienia tych roszczeń.

Dane związane z rozliczeniami finansowymi pomiędzy Tobą, a FX Solutions są przetrzymywane przez 5 lat i wynika to z uwarunkowań prawnych w odniesieniu do danych osobowych zawartych w księgach rachunkowych lub dowodach księgowych.

Jeżeli zostawisz Dane osobowe z prośbą o kontakt e-mail lub telefoniczny dane te będą przetrzymywane w bazie przez 12 miesięcy, chyba, że wcześniej wycofasz zgodę na kontakt.

Jeżeli jesteś kandydatem do pracy Twoje dane będą przez nas przetwarzane przez okres trwania procesu rekrutacyjnego, a następnie w przypadku zatrudnienia Cię/rozpoczęcia z Toba współpracy, będą przetwarzane przez okres przechowywania danych pracowników/współpracowników. Jeżeli Twoja kandydatura nie zostanie rozpatrzona pozytywnie lub jeśli wyraziłeś zgodę na przyszłe rekrutacje, Twoje dane będą przechowywane w naszej bazie przez okres 1 roku od otrzymania od Ciebie CV.

Jeżeli jesteś naszym pracownikiem lub współpracownikiem Twoje dane będą przechowywane przez okres naszej współpracy, a następnie, w zakresie i przez czas wyznaczony przepisami prawa.

Jeżeli jesteś naszym partnerem biznesowym to Twoje dane będą przez nas przetwarzane przez okres łączącej nas współpracy, a następnie przez określony przepisami prawa okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Jeżeli przetwarzamy Twoje dane w celach marketingowych będziemy je przechowywać przez okres zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu wobec tego celu przetwarzania przez nas Twoich danych bądź cofnięcia Twojej zgody w tym zakresie, w zależności, na której podstawie przetwarzamy Twoje dane.

Po upływie w/w terminów Twoje dane zostaną przez nas usunięte.

Źródło pochodzenia Twoich danych osobowych

Dane osobowe otrzymujemy od Ciebie, gdy uzupełnisz formularz rejestracyjny albo dokonasz czynności związanych z wykreowaniem i przekazaniem nam Twoich danych. W przypadku, jeśli Twoje konto w aplikacji Trefix zostanie założone przez inną osobę, np. twojego pracodawcę, wstępne dane rejestracyjne zostaną nam przekazane właśnie przez osobę zakładającą Twoje konto.

Odbiorcy danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przekazywane przez FX Solutions, jeżeli będzie to niezbędne do realizacji celów FX Solutions, zgodnie z odpowiednią podstawą prawną. Do aktualnych kategorii odbiorców Twoich danych osobowych należą:

– Operatorzy centrów danych;

– Usługodawcy serwisów chmury internetowej;

– Usługodawcy świadczący usługi dostępu do nowych technologii i reklamy internetowej; – Usługodawcy świadczący usługi reklamowe;

– Podmioty świadczące obsługę prawną i księgową;

FX Soltutions może również udostępniać Twoje dane osobowe w wypadku zgłoszenia żądania uprawnionych organów państwowych, w zakresie i na podstawie określonych przepisami prawa.

Gdzie przekazujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dalej jako „EOG”) jak i poza nim (do Państw Trzecich).

Przekazanie Twoich danych osobowych do Państw Trzecich może nastąpić jedynie pod warunkami określonymi w rozdziale V RODO, do krajów wobec których Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony, o którym mowa w art. 45 RODO.

Możesz uzyskać kopię Twoich danych osobowych, które przekazujemy do Państw Trzecich jak i informację o miejscu ich udostępnienia, pisząc do nas na adres mailowy: rodo@trefix.co

Twoje prawa jako podmiotu danych osobowych związane z ich przetwarzaniem

FX Solutions przetwarza Twoje dane osobowe zgodnie z przepisami i szanując Twoje prawa związane z ich przetwarzaniem. W celu realizacji któregokolwiek z niżej wymienionych praw, możesz skontaktować się z nami:

–  pisząc do nas na adres mailowy: rodo@trefix.co.
–  pisząc do nas na adres korespondencyjny: FX Solutions sp. z o.o., ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa.

 

Możesz kontaktować się z nami również w celu zgłoszenia skarg, zapytań, wniosków lub jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Gdy skontaktujesz się z nami w sprawie któregokolwiek z Twoich praw jako podmiotu danych, poinformujemy Cię o podjętych działaniach najpóźniej w ciągu 1 miesiąca od otrzymania Twojej informacji.

Jeżeli skomplikowany charakter Twojego żądania lub liczba żądań uniemożliwi FX Solutions udzielenie informacji w tym terminie, powiadomimy Cię o tym podając przyczynę opóźnienia. W takim przypadku dołożymy wszelkiej staranności aby jak najszybciej udzielić Ci odpowiedzi.

Prawo dostępu do danych

Na podstawie tego prawa możesz uzyskać od nas informację, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe. Jeżeli tak się dzieje, to masz prawo do uzyskania:

Prawo dostępu do swoich danych osobowych

Masz prawo odnośnie informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych osobowych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawie do żądania od Administratora Danych sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz jeżeli dane są przekazywane poza Unię Europejską informacji o zabezpieczeniach stosowanych przy przekazywaniu tych danych – informacje te reguluje niniejsza Polityka Prywatności;

Prawo do sprostowania danych

Masz prawo do sprostowania lub uzupełnienia podanych przez Ciebie danych osobowych, jeżeli są one nieprawidłowe lub niekompletne.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych w następujących przypadkach:

 

 • Gdy kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – FX Solutions ograniczy przetwarzanie Twoich danych osobowych na czas potrzebny do sprawdzenia ich prawidłowości;
 • Gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezgodne z prawem i zażądasz ograniczenia ich wykorzystania;
 • Gdy Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów przetwarzania ich przez FX Solutons, ale potrzebujesz ich w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • Gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych osobowych, wtedy ograniczenie przetwarzania następuje do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania występujące po stronie FX Solutions są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

Masz prawo do usunięcia Twoich danych osobowych w następujących przypadkach:

 • Twoje dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • wycofałeś daną zgodę, a brak jest innej podstawy prawnej przetwarzania tych danych osobowych;
 • Wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • Twoje dane muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego, któremu podlega FX Solutions.

W niektórych przypadkach, pomimo zgłoszenia przez Ciebie wniosku o usunięcie Twoich danych osobowych, możemy być zobowiązani do ich dalszego przechowywania, w zakresie niezbędnym do celów wywiązania się z prawnego obowiązku lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, gdy oparte jest ono na prawnie uzasadnionym interesie. W przypadku zasadności Twojego sprzeciwu i braku innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, Twoje dane nie będą przetwarzane przez FX Solutions.
W przypadku wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, Twoje dane nie będą przetwarzane przez FX Solutions w tym celu.

Prawo do cofnięcia zgody

Udzielanie jakiejkolwiek zgody na przetwarzanie danych osobowych przez FX Solutions jest dobrowolne i masz prawo w dowolnym momencie ją wycofać. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego FX Solutions dokonało na tej podstawie przed wycofaniem zgody. 

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś, by następnie przesłać je innemu administratorowi danych osobowych. Możesz również zażądać, by dane osobowe zostały przesłane przez FX Solutions bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Realizacja prawa do przenoszenia danych może doznać ograniczenia w przypadku gdyby miała niekorzystnie wpłynąć na prawa i wolności innych osób.

Prawo do złożenia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego

Masz prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub jego następcy prawnego, jeżeli uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza Twoje prawa.

Zmiany w Polityce Prywatności

Jeżeli zaistnieje taka potrzeba, aktualizujemy zarówno funkcjonalność świadczonych przez nas usług jak i wewnętrznych regulacji, które mają zapewniać ich bezpieczeństwo. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej Polityki Prywatności będą ogłaszane i udostępniane na naszej stronie internetowej. O istotnych zmianach niniejszej Polityki Prywatności zostaniesz przez nas poinformowany w odrębnej wiadomości e-mail, jeżeli podałeś/aś nam adres mailowy.

Wewnętrzne regulacje wdrożone przez FX Solutions

Oprócz niniejszej Polityki Prywatności zasady funkcjonowania FX Solutions i Aplikacji Trefix zostały opisane w Regulaminie (link do regulaminu) i Polityce plików cookies (link do cookies).