Polityka Prywatności

 1. Postanowienia ogólne

1.1 Niniejsza polityka prywatności określa zasady ochrony informacji poufnych dotyczących Użytkowników, w tym danych osobowych, przez administratora tych danych, którym jest FX Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-105), przy ul. Twarda 18, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000705730, kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 złotych, zwany dalej „FX Solutions”.

1.2 Prowadząc stronę internetową pod adresem www.trefix.co, FX Solutions dokłada szczególnych starań w celu ochrony praw Użytkowników, w szczególności w zakresie ochrony prywatności i ochrony informacji przekazanych FX Solutions i dotyczących Użytkowników. Informacje te (w tym dane osobowe Użytkowników) są należycie zabezpieczane, a formularze internetowe służące do przesyłania tych informacji są chronione protokołem bezpieczeństwa SSL, dzięki czemu proces przekazywania danych jest szyfrowany. Przetwarzając dane osobowe Użytkowników, FX Solutions zwraca szczególną uwagę na to, aby dane te były chronione przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz ich zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 1. Dane osobowe

2.1 Podczas korzystania ze strony internetowej pod adresem www.trefix.co, Użytkownik może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych, niezbędnych do świadczenia usług przez FX Solutions:

 1. przy wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych w związku z zapisywaniem się na szkolenia, organizowane przez FX Solutions, poprzez formularz kontaktowy (imię i nazwisko, nazwa firmy, nr telefonu, adres e-mail),
 2. przy wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych w związku z zapisywaniem się na prezentację produktów i/lub usług FX Solutions, poprzez formularz kontaktowy (imię i nazwisko, nazwa firmy, nr telefonu, adres e-mail),
 3. przy przesłaniu ogólnego zapytania na podany na stronie adres mailowy (imię i nazwisko, adres e-mail).

2.2 Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w pkt.2.1. jest konieczne w celach określonych w pkt.2.5.

2.3 Użytkownicy mogą przeglądać treści zawarte na stronie internetowej pod adresem www.trefix.co bez uprzedniej rejestracji oraz podawania danych osobowych.

2.4 Dane osobowe Użytkowników będących osobami fizycznymi (w tym osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą) będą przetwarzane przez FX Solutions jako administratora danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”).

Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie danych przez FX Solutions narusza przepisy RODO.

2.5 Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w celu wykonywania odpowiednich postanowień umów, zawartych pomiędzy FX Solutions i klientami FX Solutions, w celu podjęcia działań zmierzających bezpośrednio do zawarcia umowy, jak również w celach marketingowych związanych z prawnie uzasadnionymi interesami FX Solutions, w tym dotyczących usług prezentowanych na stronie internetowej www.trefix.co. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia świadczenia usług, a następnie w celach archiwizacyjnych przez okres prawem określony, albo – jeżeli przetwarzanie jest oparte na zgodzie – do czasu wycofania zgody na przetwarzanie.

2.6 Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane lub ujawniane – w niezbędnym i wymaganym zakresie – podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie FX Solutions czynności związane z zawartą z Użytkownikiem Umową, m. in. operatorom obsługującym infrastrukturę IT.

2.7 W sytuacjach i na zasadach szczegółowo określonych w art. 15-22 RODO, FX Solutions zapewnia Użytkownikom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z RODO:

 • prawa do uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez FX Solutions,
 • prawa dostępu do treści własnych danych osobowych (ich kopii) oraz ich poprawiania,
 • prawo żądania usunięcia danych osobowych ze zbiorów FX Solutions, jeżeli:
  • dane osobowe Użytkownika nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których są przetwarzane;
  • Użytkownik wycofał zgodę, na której opierało się przetwarzanie, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
  • Użytkownik wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie ma innych uzasadnionych podstaw przetwarzania przez FX Solutions, lub wnosi sprzeciw wobec przetwarzania w celach marketingowych;
  • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie polskim.

Jednakże prawo Użytkownika żądania usunięcia danych osobowych nie będzie mogło być zrealizowane w zakresie, w jakim FX Solutions musi nadal przetwarzać te dane, aby wywiązać się z obowiązku prawnego, lub jeżeli dalsze przetwarzanie jest konieczne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń FX Solutions.

 • prawo do ograniczenia przetwarzania – wstrzymania przetwarzania do czasu wyjaśnienia zgłoszonych FX Solutions zarzutów Użytkownika; w razie ograniczenia przetwarzania FX Solutions może przetwarzać dane osobowe wyłącznie za zgodą Użytkownika (co nie dotyczy możliwości ich przechowywania lub przetwarzania w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń FX Solutions);
 • prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celach marketingowych; w razie wniesienia sprzeciwu FX Solutions nie będzie już mogło przetwarzać danych Użytkownika do takich celów.

Użytkownik może skorzystać z ww. uprawnień poprzez:

 • przesłanie wniosku na adres e-mail: rodo@trefix.co,
 • dokonanie zgłoszenia telefonicznego na numer: 0048 577 311 809

Jeżeli FX Solutions poweźmie uzasadnione wątpliwości co do tożsamości Użytkownika składającego żądanie, może zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości Użytkownika.

Jeżeli podstawą przetwarzania jest zgoda Użytkownika, Użytkownik posiada prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można:

 • przesłać e-mailem na adres: rodo@trefix.co,
 • przesłać pocztą tradycyjną na adres:

FX Solutions Sp. z o.o.

Twarda 18

00-105 Warszawa

Konsekwencją wycofania zgody będzie zaprzestanie świadczenia usług przez FX Solutions w zakresie objętym wycofywaną zgodą.

2.8 W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownik ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, gdy FX Solutions przetwarza je dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez FX Solutions, lub gdy FX Solutions zamierza je przetwarzać w celach marketingowych, lub wobec przekazywania przez FX Solutions danych osobowych Użytkownika innemu niż FX Solutions administratorowi danych.

2.9 Poufne informacje dotyczące Użytkowników, w tym dane osobowe Użytkowników są chronione przez FX Solutions przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

 1. Ciasteczka („cookies”)

3.1 FX Solutions stosuje pliki “cookies”. Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe przechowywane w komputerze użytkownika. Wysyłane są poprzez serwer WWW, np. po odwiedzeniu jakiejś strony. Najczęściej są wykorzystywane w celu ułatwienia i zautomatyzowania obsługi witryny. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na dysku twardym oraz unikalny numer.

3.2 Pliki cookies wykorzystywane są do zapisywania drobnych danych użytkownika, co pozwala na automatyczne logowanie czy też zapamiętanie preferencji wyglądu, układu oraz języka witryny. Informacje zbierane przy pomocy “cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników ze strony internetowej FX Solutions.

3.3 Użytkownik ma możliwość zablokowania lub ograniczenia funkcjonalności plików cookies. Aby zablokować pliki cookies lub uniemożliwić tylko niektóre funkcje, należy zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików “cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystania ze strony internetowej FX Solutions, może jednak spowodować pewne utrudnienia.

 1. Modyfikacja zakresu Polityki Prywatności

4.1 FX Solutions zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszej Polityce Prywatności, o charakterze uznaniowym oraz okresowym.

4.2 Dokonywane zmiany będą uwzględniały wszelkie obowiązujące powszechnie przepisy prawa z zakresu ochrony danych osobowych i nie będą naruszały praw osób, których dane dotyczą.

4.3 Wszelkie zmiany w niniejszej Polityce Prywatności będą publikowane na stronie www.trefix.co i będą miały zastosowanie wobec wszystkich Użytkowników od momentu ich publikacji.